Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
Responsive image อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

prof อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์

การศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

Email : surapan.pan@kbu.ac.th


prof ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

การศึกษา : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Email : ari.pum@kbu.ac.th


prof อาจารย์ชลนกุล คำนึง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชลนกุล คำนึง

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : chonakoon.kam@kbu.ac.th


prof อาจารย์พันเอกหญิงยุพิน ยศศรี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พันเอกหญิงยุพิน ยศศรี

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

Email : yupin.yot@kbu.ac.th


prof อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

Email : jarussri.int@kbu.ac.th


prof อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

Email : ratchawan.too@kbu.ac.th


prof อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : nahareuthai.nar@kbu.ac.th


prof อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

Email : Jureeporn.jar@kbu.ac.th


prof อาจารย์ปฏิญญา ก้องสกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปฏิญญา ก้องสกุล

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

Email : -