Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปณิธานในการจัดการศึกษาขั้นสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศและเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วน โดยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งได้เห็นความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลเป็นจำนวนมากไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทุกท้องที่กอปรกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดดำเนินการทั้งด้านบุคคลากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2556 จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และกำหนดเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายในสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผู้แทนสภาการพยาบาล รูปแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลครบ 5 สาขาดังนี้

  1. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  2. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  5. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ.2556 ในการประชุมครั้งที่1/2556 วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ.2557 ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.ศ.2556 ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอนุมัติหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2557 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง) อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2557-2561 ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

สายตรงคณบดี

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

::Email::
chutima.pan@kbu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม