Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
Responsive image ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี 2562

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
บทคัดย่อ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
บทความวิชาการ สมรรถนะของการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จรัสศรีอินทรสมหวัง และกาญจนา ศรีสวัสด
บทความวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า ไพจิตร พุทธรอด, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ และลําเจียก กําธร
Risk Factors Affecting Falls among Old Adults in Community: A Systematic Review
Kanokwan Silpakampises & Sakkarin Suwanwaha

ผลงานวิจัยปี 2561

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม, วิภาวรรณ นําศรีเจริญกุล,วิไลกุล หนูแก้ว และ อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และ เทียนทอง หาระบุตร
บทความวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปันแต อําเภอ จังหวัดพัทลุง สุจินดา สุขรุ่ง, อารียา ปรานประวิตร และอารีพุ่มประไวทย์
บทความวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์และญาดารัตน์บาลจ่าย
บทความวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปรองดองสําหรับวัยผู้ใหญ่ อารีพุ่มประไวทย์, วารุณีอินโองการ และรัชต์วรรณ ตู้แก้ว
Resilience in Older Adults สนธยา มณีรัตน์, สัมพันธ์มณีรัตน์และ สุชีวา วิชัยกุล
พยาบาลด้านจิตสังคมผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม สนธยา มณีรัตน์, สัมพันธ์มณีรัตน์และ ทิวาวัน คําบันลือ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารสมองต่อคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นของผู้สูงอายุในชุมชน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อารี พุ่มประไวทย์, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, จุรีภรณ์เจริญพงศ์และ ทัตติยา นครไชย
การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด พัชรา สมชื่อ, อุมาสวรรค์ ชูหาและสุภาวดี นาคสุขุท
บทความวิชาการบทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินินุกูร และสุวลักษณ์อัศดรเดชา

ผลงานวิจัยปี 2560

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
Stress Experience And Stress Coping of Nursing Students in the Clinical Learning Labor Room Patchara Somchoe
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก กาญจนา ศรีสวัสดิ์และ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ความสัมพันธระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.อักษรา และคณะ
การคิดอย่างมีวิจารณญารของนักศึกษาพยาบาล
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และสายสมร เฉลยกิตติ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และธนินทร์รัตนโอฬาร
บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
กาญจนา ศรีสวัสดิ์

ผลงานวิจัยปี 2559

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ยุวนิดา อารามรมย์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธิดารัตย์ สิงห์สรี และกนก วรรณศิลปกรรมพิเศษ
Effects of a Teaching Model on the Creative Economy Concept for Promoting Thai Wisdom in Healthcare Services.
Kanokwan Silpakampises1, Kanda Tantapun & Kanokwan Wetasin
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และยุพิน ยศศร


สายตรงคณบดี

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

::Email::
chutima.pan@kbu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม