Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
Responsive image ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี 2562

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลสตรีมะเร็งปากมดลูก จรัสศรี อินทรสมหวัง และกาญจนา ศรีสวัสดิ์ทร์
Risk Factors Affecting Falls among Old Adults in Community: A Systematic Kanokwan Silpakampises and Sakkarin Suwanwaha
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ : กรณีศึกษา แจ่มจันทร์ ประทีปมโนวงศ์, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ และณหฤทัย นฤมานโภคิน
Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program, Faculty of Nursing, Suan Dusit University, in Academic Year 2015 (Revised edition B.E. 2555) Manasaporn Vitoonmetha, Pragai Jirojanakul and Churai Arpaichiraratana
ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย อุมาสวรรค์ ชูหา, พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม,ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์ และจริยา มงคลสวัสดิ์
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ทัตติยา นครไชย, จุรีภรณ์ เจริญพงศ์, สัมพันธ์ มณีรัตน์, และดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis Pragai Jirojanakula, Nipa Leesukola, Renu Kwanyuenb and Wanpen Kaewpanc
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เทียนทอง หาระบุตร, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, พัชรา สมชื่อ, นิรมัย คุ้มรักษา และดารุณี งามขา
การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การสะท้อนคิดของนักศึกษาไทย และต่างชาติ ประกาย จิโรจน์กุล, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, พิไลพร สุขเจริญ, ลัดดาวัลย์ เตชางกูร และศิริพร นันทเสนีย์
บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้ เรื่องการตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ, จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์, พัชรา สมซื่อ และผกากรอง จันทร์แย้ม
ประสิทธิผลของหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วราพร ช่างยา, สุกิจ ทองพิลา, พัชราภา อินทพรต, สุวศิน เกษมปิติ และอนุชา แข่งขัน
ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล สมบูรณ์ บุญเกียรติ
บทคัดย่อ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
บทความวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า ไพจิตร พุทธรอด, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ และลําเจียก กําธร

ผลงานวิจัยปี 2561

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม, วิภาวรรณ นําศรีเจริญกุล,วิไลกุล หนูแก้ว และ อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และ เทียนทอง หาระบุตร
บทความวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปันแต อําเภอ จังหวัดพัทลุง สุจินดา สุขรุ่ง, อารียา ปรานประวิตร และอารีพุ่มประไวทย์
บทความวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์และญาดารัตน์บาลจ่าย
บทความวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปรองดองสําหรับวัยผู้ใหญ่ อารีพุ่มประไวทย์, วารุณีอินโองการ และรัชต์วรรณ ตู้แก้ว
Resilience in Older Adults สนธยา มณีรัตน์, สัมพันธ์มณีรัตน์และ สุชีวา วิชัยกุล
พยาบาลด้านจิตสังคมผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม สนธยา มณีรัตน์, สัมพันธ์มณีรัตน์และ ทิวาวัน คําบันลือ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารสมองต่อคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นของผู้สูงอายุในชุมชน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อารี พุ่มประไวทย์, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, จุรีภรณ์เจริญพงศ์และ ทัตติยา นครไชย
การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด พัชรา สมชื่อ, อุมาสวรรค์ ชูหาและสุภาวดี นาคสุขุท
บทความวิชาการบทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินินุกูร และสุวลักษณ์อัศดรเดชา
บทความวิชาการ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิญยืนยังสำหรับแบบจำลองสุทรีย์แห่งตนของการฝึกสยามหัวเราะ”วารสารปัญญาภิวัฒน์ พัชราภา อินทพรต, สุวศิน เกษมปิติ, วราพร ช่างยา และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล และ จิตรา ดุษฏีเม

ผลงานวิจัยปี 2560

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
Stress Experience And Stress Coping of Nursing Students in the Clinical Learning Labor Room Patchara Somchoe
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก กาญจนา ศรีสวัสดิ์และ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ความสัมพันธระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.อักษรา และคณะ
การคิดอย่างมีวิจารณญารของนักศึกษาพยาบาล
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และสายสมร เฉลยกิตติ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และธนินทร์รัตนโอฬาร
บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
กาญจนา ศรีสวัสดิ์

ผลงานวิจัยปี 2559

งานวิจัย ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ยุวนิดา อารามรมย์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธิดารัตย์ สิงห์สรี และกนก วรรณศิลปกรรมพิเศษ
Effects of a Teaching Model on the Creative Economy Concept for Promoting Thai Wisdom in Healthcare Services.
Kanokwan Silpakampises1, Kanda Tantapun & Kanokwan Wetasin
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
กาญจนา ศรีสวัสดิ์และยุพิน ยศศร


สายตรงคณบดี

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

::Email::
chutima.pan@kbu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม