ประมวลภาพโครงการต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์


ปี 2561

ไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์


กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านงามน่าอยู่


พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2


พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล


ปี 2560

โครงการไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


โครงการพิธีมอบแถบหมวกและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


โครงการพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปีและรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล


พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560


ปี 2559

โครงการไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์


วันพยาบาลสากล


โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ


โครงการเติมอุ่นรักชักชวนขับกล่อม


โครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นปีและรับตะเกียงไนติงเกล


โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านงามน่าอยู่


ปี 2558

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขมการแสดงโขนชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมมาศ


วันพยาบาลสากล


กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านงามน่าอยู่


โครงการประดับหมวก เข็มชั้นปีและมอบตะเกียงไนติงเกล


ปี 2557

วันพยาบาลแห่งชาติ


ไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์