Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
ปรัชญา วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เชื่อว่าการพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ในบริบทของสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้ความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งมุ่งให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์พัฒนาสู่ความสำเร็จ ตามแนวความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพียบพร้อมด้วย คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ”

สายตรงคณบดี

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

::Email::
chutima.pan@kbu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม