Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
Responsive image อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

prof อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

Email : anchalee.pra@kbu.ac.th


prof อาจารย์วราพร ช่างยา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์วราพร ช่างยา

การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

Email : waraporn.cha@kbu.ac.th


prof อาจารย์อมรา ภิญโญ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อมรา ภิญโญ

การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ambulatory Care Nursing)

Email : -


prof อาจารย์ปณินันท์ สกุลทอง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปณินันท์ สกุลทอง

การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์อนามัยครอบครัว)

Email : -