Kasame Bundit UniversityTH | EN
Responsive image
Responsive image ข่าวกิจกรรม
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณบดี สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม >>
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม >>
พิธีมอบหมวกเข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาติ ...
อ่านเพิ่มเติม >>
นางสาวมาริษา หงษ์ทอ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู นิสิต/นักศึกษา ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น จาก.. ...
อ่านเพิ่มเติม >>
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม >>
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสืบสาน ประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ...
อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพบรรยากาศการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานี้ ...
อ่านเพิ่มเติม >>
ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมด้วย คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม >>
วันที่ 15 ก.พ. 2560 ดร.เสนีย์ สุวรรณดี...
อ่านเพิ่มเติม >>
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์...
อ่านเพิ่มเติม >>
คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับชาวบ้านชุมชนในเขตพื้นที่สวนหลวง ณ ชุมชนอัลเอี๊ยพติซอม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559...
อ่านเพิ่มเติม >>
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธี...
อ่านเพิ่มเติม >>
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี (RMUTT) เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการพยาบาล (LRC)...
อ่านเพิ่มเติม >>
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
อ่านเพิ่มเติม >>
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า...
อ่านเพิ่มเติม >>
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558...
อ่านเพิ่มเติม >>
โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านงามน่าอยู่” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม >>
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม >>